2. SEJA SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

bo v sredo, 30.1.2019 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

1.      Seznanitev z sprejetimi sklepi, vezanimi na poslovniška določila in s pravili glede varovanja osebnih podatkov

2.      Potrditev zapisnika 1. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana
3.      Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije

4.      Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

5.      Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6.      Volitve podpredsednika/ov Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana

7.      Določitev nadomestnega odredbodajalca

8.      Finančni načrt ČS Šmarna gora za leto 2019:

– Osnutek izvedbenega načrta

– Register tveganj za leto 2019

9.      Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter občanov