7. seja Sveta ČS Šmarna gora bo v sredo, 02.10.2019 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8.

 

DNEVNI RED:

  1. Razgovor s predstavniki LPP glede obratovanja linije 21
  2. Potrditev zapisnika 6. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana
  1. Aktivnosti med 6. in 7. sejo- prejeta poslana pošta
  2. Poročilo predsednika
  3. Izvrševanje finančnega načrta za leto 2019
  4. Finančni načrt ČS za leti 2020 in 2021 s predlogi Planov malih del
  5. Pobude za Četrte spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) MOL
  6. Izvleček iz osnutka odloka o proračunu MOL za leti 2020 in 2021
  7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta