Od 30.11.2017 do 3.1.2018 je razgrnjeno gradivo Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 Gramoznica Gameljne- za vzhodni del ŠG 471.

Gradivo je javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora,MU,MOL,Poljanska 28 ( v poslovnem času: on ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17 ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8 ( v času uradnih ur: ponedeljek od 8. do 12 in 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. in od 13. do 18. ure in petek od 8. do 12. ure).

Dopolnjeni osnutek OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 790, 795, 808,809,810,811,813,814,778/3,778/6,778/7, 782/4, 782/7,782/8, 783/2, 783/3, 784/2, 785/2, 785/3, 786/3,796/1, 796/2,800/1, 804/2,805/1,805/2,812/1,812/2,1425/3,1425/4,1425/5, 1425/6, 1425/8,1425/9,1500/3, 1500/4, 1500/5, 1500/8 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 792,1428,778/1,821/1,1496/1, 1500/6,1501/1, vse k.o. Gameljne.

JAVNA OBRAVNAVA GRADIVA BO V SREDO, 13.12.2017, OB 17. URI, V DVORANI DOMA KRAJANOV  GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE 50.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov: Oddelek za urejanje prostora,MU,MOL,Poljanska 28,Ljubljana ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si , pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede ” Pripomba na javno razgrnitev OPPN 377 Gramoznica Gameljne”. Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine zgoraj navedenih parcelnih številk, mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov. Mestna občina bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Mestne občine Ljubljana https://www.ljubljana.si in posredovala Četrtni skupnosti Šmarna gora.